چارت سازمانی

چارت سازمانی رازک

سعید کوچکی

مدير عامل

تخصص : دکترای شیمی

تلفن : 14-44525413

پست الکترونيکي :
koocheki@razak-labs.com

حسین واعظ سلطانی

عضو موظف هیئت مدیره

تخصص : مالي

تلفن: 14-44525413

پست الکترونيکي :
soltani@razak-labs.com

حمیدرضا قمریان

معاون بازاریابی و فروش و صادرات

تخصص : کارشناسی مهندسی صنایع

تلفن :44567023

پست الکترونيکي :

ghamarian@razak-labs.com

شيدا جباريان

مدير آزمايشگاه و کنترل کيفيت ومدير تحقيقات و طرح‏ هاي توسعه اي

تخصص : داروسازي

تلفن : 44525408

پست الکترونيکي :

Jabarian@razak-labs.com

رقيه دواساز تبريزي

مسئول فني داروهاي انساني

تخصص : داروسازي

تلفن : 44525551

پست الکترونيکي :

Davasaz@razak-labs.com

سيده مريم هاشمي

مدیر IT

تخصص : کامپيوتر

تلفن : 44567027

پست الکترونيکي :
Hashemi@razak-labs.com

محسن دانشی

مدير مهندسي، تعميرات و نوسازي

تخصص : مهندسي

تلفن : 44537023

علی درودیان

مدير تولید داروهای انسانی

تخصص : داروسازي

تلفن : 44525409

پست الکترونيکي :
dorodian@razak-labs.com

راميار رفيعي

مدير توليد داروهاي دامي

تخصص :دامپزشکي

تلفن : 44525409

پست الکترونيکي :
r.rafiee@razak-labs.com

حسن دهقاني زاده

مدير حراست

تخصص : مديريت

تلفن : 44525416

پست الکترونيکي :
Herasat@razak-labs.com

کیوان مرآتی

مدير امور مالي

تخصص : کارشناس ارشد مالی

تلفن : 44525418

پست الکترونيکي :
merati@razak-labs.com

رضا صمدی

مدیر اداری و منابع انسانی

تخصص : مدیریت

تلفن : 44525552

پست الکترونيکي :

Samadi@razak-labs.com

رویا آریا

مسئول فني داروهای طبیعی و مکمل های تغذیه ای و رئیس توسعه محصول

تخصص : دکترای داروسازی

تلفن :44537026

پست الکترونيکي: aria@razak-labs.com

علی احمدی لیوانی

مدير برنامه ريزي و انبار ها

تخصص :کارشناس ارشد سرپرست اجرایی بازاریابی و صادرات

تلفن : 44525547

پست الکترونيکي :

aliahmadi-mt@yahoo.com

هوشنگ قاسمی

معاون بهره برداری

تخصص : دکترای حرفه ای داروسازی

تلفن :445767028

پست الکترونيکي: hghasemi104@gmail.com

سید علی یوسفی حسینی

سرپرست حسابرسی داخلی

تخصص :کارشناسی حسابداری

تلفن : 44525417

پست الکترونيکي :

 

صدیقه نوروزپور

مدیر بازرگانی

تخصص :مدیریت بازرگانی

تلفن : 44525420-44537028

پست الکترونيکي :

norouzpour@razak-labs.com

امیر رضا آدرنگی

مدیر مارکتینگ

تخصص : دکترای مهندسی پزشکی

تلفن :44567023

پست الکترونيکي :

adrangi@razak-labs.com