آزمايشگاه

آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت لابراتوارهاي رازك

آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت رازك مركز كنترل كيفيت كليه مواد اوليه دارويي انساني و دامي و محصولات دارويي انساني و دامي و مكمل هاي غذائي دامی و انساني ميباشد و در عين حال كليه مواد اكسيپيان داروسازي كه در ساخت محصولات بكار ميروند در همين آزمايشگاه كنترل ميگردند.
حدودا” 400 قلم ماده اوليه ( موثره و اكسيپيان ) در اين آزمايشگاه آزمايش و بررسي ميگردند.

تعداد 90 قلم داروي انساني و مكمل غذائي و 55 قلم داروي تزريقي دامي و مكمل هاي دام و طيور در آزمايشگاه تحت بررسي قرار گرفته و كنترل ميگردند. آزمايشگاه شركت لابراتوارهاي رازك از سال 1379 تا 1389 بطور متناوب موفق به اخذ گواهينامه رفرانس يا آكروديته ( آزمايشگاه همكار وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي ) شده است و درسال 1389 نيز موفق به تمديد اين گواهينامه شده است .

آزمايشگاه كنترل با مساحتي حدود 500 متر مربع داراي 30 نفر پرسنل ميباشد كه داراي حداقل تحصيلات ليسانس هستند و مجهز به دستگاهها و ابزارهاي مدرن و دقيق آزمايشگاهي ميباشد. واحد آزمايشگاه كنترل شامل چهار بخش است هر بخش توسط رياست بخش كه داراي تحصيلات مرتبط با اموربخش ميباشد اداره ميگردد و روسا تحت نظر مدير كنترل كيفيت انجام وظيفه مينمايند .

بخش هاي تشكيل دهنده كنترل كيفيت عبارتند از:

  1. بخش كنترل فيزيكو شيميايئ
  2. بخش دستگاههاي آناليز دقيق
  3. بخش كنترل در حين توليد
  4. بخش ميكروبيولوژي

كليه مواد و محصولات توليد شده در شركت رازك براساس مراجع داروسازي بين المللي نظير فارماكوپه امريكا فارماكوپه انگلستان و فارماكوپه اروپا آزمايش و چك ميگردند.