تقدیر از مدیریت ارشد بانک کارآفرین و بازدید از پروژه بخش جامدات