حضور رازک در کنگره ملی چهارده هزار شهید جامعه کارگری