بازدید 22 نفر از اساتید و دستیاران دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران