تشکر و تقدیر رئیس سندیکای صنایع دارویی ایران جناب آقای دکتر کبریایی زاده از عملکرد شرکت رازک